deekaymedia

December 8, 2014

Media can help end child marriages

Filed under: Uncategorized — Nhaudzenyu @ 6:48 pm

By Nhau Mangirazi

LUSAKA- Some journalists from Mozambique, Malawi, Zambia and Zimbabwe are attending a workshop in Zambian capital on how the media can assist in ending child marriages gripping Southern African countries.

More to follow…..

Advertisements

December 7, 2014

Crocodile kills Chinhoyi man

Filed under: News — Nhaudzenyu @ 8:20 am
Tags: ,

By Nhau Mangirazi. A Chinhoyi man was killed by a crocodile on Saturday morning afer visiting Hunyani river to fetch water that could have been used for prayers. Although police visited the scene after three hours, they made a blunder by shooting a different crocodile suspected to have killed the member of an apostolic sect identified as Madzibaba Liberty. However, there were fears that the remains of the deceased could never be retrieved as the police sub aqua unit were still yet to visit the scene by Sunday mid morning. “Police took almost three hours to come here and shot a different crocodile as the suspect is tagged number 11 and is still alive. The sub aqua are still to show up and may fail to retrieve the remains after taking their time to attend to the devastating scene. The deceased was killed on Saturday morning and another day has gone. We are waiting for their action”, said Shamiso Kapenda of Hunyani section. Residents here say the dam, the main source of water for Chinhoyi town is a death trap for fish mongers in the last years. Mashonaland West provincial spokesperson Inspector Ian Kohwera was said to be in meeting when we called for confirmation. ” I am sorry Inspector Kohwera is in a meeting right now and no one has authority to speak to you”, said an officer who answered the phone.

December 3, 2014

Hurungwe Arts Festival in pictures

Filed under: Uncategorized — Nhaudzenyu @ 1:26 pm
A young artist on stage enjoying his time

Hurungwe Arts Festival had capacity crowd in Karoi at the weekend Hurungwe Arts Festival had capacity crowd in Karoi at the weekend

 

 

 

 

 

Dzomba a jazzman

Jazzman Nicholas Dzomba

 

 

 

Sodius Mutobvu a-1

Sodius Mutobvu reciting Mburungwe KuHurungwe poem in Chikorekore

 

 

 

 

December 2, 2014

Hurungwe Arts Festival Speech by DA in Shona

Filed under: Uncategorized — Nhaudzenyu @ 8:33 am

Pamusoroi vakokwa vese kunyanya Ishe vedunhu rino Ishe Kazangarare, vashandi vemapazi  eHurumende kusanganisira vebazi reDzidzo, bazi remitambo netsika, bazi revechidiki, nemamwe mapazi ese eHurumende.

Ndinochingamidza zvakare vauya vakamirira sangano reCulture Fund avo vanove vakatibatsira kuti tiite hurongwa uhwu tichifara tose. Pasina ivo nhimbe yemafaro yatinayo pano ingadai isina kubudirira.

Nditendereiwo kugamuchira vese vauya pano kubva kumativi mana enyika kuuya kuHurungwe kwatinoti kunorira mburungwe yemafaro.

Muchidimbu nhoroondo ye Hurungwe Arts Festival yakanangana nekusimudzira hunyanzvi hwekuita mitambo yekuedzesera amunoti ma drama muchirungu, mitambo yechinyakare yakafanana ne mangwingwindo, dinhe, chinyamusasure, mafuwe, kudetemba kwemafaro, uye mimwe mitambo inogona kuve chitiiko kuno kuHurungwe mudunhu reMashonaland West.

Tine vana vedu vane hunyanzvi mukuimba vanga vasiri kuzivikanwa uye ndiwo mukana wamuri kuvaona vachiitawo zvavanogona.

Ko kana munhu achigona tingatadze kurovawo mhururu here? Ndosaka takukokai pano mese.

Tiri kufara kuti ve chikwata che Baptism of Fire vakave nhungamiri pakubatsira gorokoto ratinaro pano remwana mutsva aberekwa pano. Mwana aberekwa mukufara, mumba medu ngamugare mune mafaro ejekerere kubva pano kusvika mumisha medu tese.

Ndiro dangwe redunhu reMashonaland West asi abviswa rukuvhute ratiri kurasira pasi pezvikomo zveHurungwe pachirira mburungwe.

Mafaro akadai anovengwa nevaroyi asi kune isu veHurungwe takawanda tinoti kuwanda huuya saka takukokai kuti tive nemi pano zuva ranhasi pachikamu che Hurungwe Arts Festival.

Tiri kufara kuti mitambo yatinayo pano haisi yekuedzana masimba kune vechiri kutanga nevamwe vachiri kutanga, aiwa kwete, kutandara tichifara tose tichisimudzirana.  Ndiro donzvo redu guru uye hwaro hwemafaro akadai aya.

Hurungwe ndiyo ine vana vakaita mukurumbira mukuimba vakaita samushakabvu Biggie Tembo uyo akaberekwa achinzi Mhosva Marasha aibva kwa Sabhuku Nyamupfukudza kuDoro uku pasi paShe Nematombo. Ndiye muimbi wekutanga kuenda kumagarachando Ku Britain kumakore ekuma1980 uko.

Tine vana vane mukurumbira kusanganisira vana mushakabvu Prince Tendai Mupfurutsa aibva paMagunje apa. Pane vamwe vakaita saArtwell Matamba, Admire Kasenga.

Parizvino tine vamwe vachiri kuita mukurumbira vakaita saTatenda Mahachi akakokwa kuSouth Africa Gospel show iro svondo rino. Pane musikana anonzi Tariro Madiro wekuChiva uku nevamwe vakawanda chaizvo kuratidza kuti kune zvipo zvakasiyana zvinoda kusimudzirwa.

Ndiko kusaka taita mutambo uyu, tisifara abiyanguweeeeeeeeeee.

Tinavo vakawanda vakaita izvi asi hwaro hwendaro rino kuti zvakaitwa izvi hazvifaniri kufira pasi.

Nhasi tati titange nhimbe yemafaro kubudikidza neHurungwe Arts Festival iyo tinotarisira kuti vanhu tese tinofanira kubatana kuramba tichiita mumatunhu ese eHurungwe kusanganisira kwemadzishe akaita saIshe Chundu, Mjinga, Nematombo nevamw vese munguva inotevera, hazvisi zvemudhorobha reKaroi chete, aiwa ndezvenyu imi vagary ve Hurungwe.

Pamazuva maviri ano ngatidzidze kukosha kwechivanhu chedu mutsika nemagariro edu sevanhu vatema.

Koshesai chivanhu uye mudunhu rino reHurungwe magara mune zvinoera saka tinoti ve Culture Fund musanete kuramba muchitibatsira kuti mhemberero dzekubarwa kwedangwe redu iri Hurungwe Arts Festival dzirambe dziripo kusvika ave kufamba, apa ndinoreva kuti rambai munesu pamakore anotevera pamafaro akadai.

Ngatifare kuti tidzidze sezvo kugara nhaka houna dzevamwe, isu toti zvikomo zvinokumbidzana mhute, apa tese ngatibve nezvishoma zvatinobata mushure mekudzidza, kutamba kuri pano pasi pechirongwa cheHurungwe Arts Festival.

Uyu mwana wenyu vagari veHurungwe dunhu reMashonaland West uye nyika yese zvayo pakuda kuchengetedza tsika nehunhu uye kusimudzira zvipo zviri muvana vedu ava vatiri kuda kusiira nhaka.

Ndinotenda nenguva yamandipa kuzarura mutambo uno zviri pamutemo ndichiti kuvaenzi vese, sunungukai, Hurungwe inokutambirai nemufaro.

Zuva ranhasi tiri kuti Hurungwe Kacha, mburungwe kuHurungwe uye meita musija nabiyenyu kuno vana veGorekore.

Ndatenda, vadzimu vepasi vedunhu rino vanofara kana tichiita ungano dzemafaro akadai. Mwari vakuitirei zvakanaka pamazuva amunenge muchifara uye kudzidza tsika nehunhu mumitambo, nhetembo uye mafaro ekubatana.

Ndatenda

Hurungwe DA Tsana Chirau

Hurungwe Arts Festival must open new avenues for artist- DA

Filed under: Uncategorized — Nhaudzenyu @ 8:26 am

By Nhau Mangirazi

KAROI- Hurungwe Arts Festival must open new avenues for artists as they pursuit of showcasing their talents and the community must remain united to achieve the goals.

Officially opening the two day music, dance, poetry and theatre extravaganza at the weekend in Karoi, Hurungwe administrator Tsana Chirau said art ‘’remains a form of entertainment and source of employment’’ for youths.

Culture FunHurungwe DA rep officially opening Hurungwe Arts Festival in Karoid
‘’We are grateful that when Baptism of Fire mooted Hurungwe Arts Festival idea, it was not meant for them as a drama group but for the community and the nation at large. The event must open new avenues for upcoming artists so that they are rewarded in the long run in life. We welcome you to Hurungwe where art is a form entertainment and employment. We look forward to see those involved taking it seriously. Those showcasing their talents must be rest assured that they have our commitment to uplift them wherever the need arises’’, Said Chirau.

She added that traditional leaders including Chief Kazangarare under which Karoi town falls were happy to be associated with the success of Hurungwe Arts Festival.

‘’Traditional leaders here are happy that they will interact with the youths so that they maintain the values of humanity. We are happy that the spirit of togetherness will continue as we celebrate the new born child in our family called Hurungwe Arts Festival whose identity is about culture diversity, creativity and exposure. This must not be a one off thing but we appeal to our sponsors Culture Fund to continue helping us as a committed community when the need arises’’ she said.

The Hurungwe Arts festival is the brainchild of Baptism of Fire who got financial support from and it’s the first of its kind in Mashonaland West province.

It drew participants from Bulawayo, Kadoma, Harare as well as rural outskirts that showcased their plays, poems, traditional dances and jokes from Uncle Richie and Doc Vickella outsmarting each other.

Blog at WordPress.com.